Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

İşbu bilgilendirmenin temel amacı, Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri (kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler bundan böyle “veri” olarak anılacaktır) işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik sizleri bilgilendirerek şeffaflığı sağlamaktır.

KVKK uyarınca Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin tarafımızdan işlenmesi (tamamen veya kısmen herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması) ancak açık şekilde onay vermeniz ve ilgili bilgiyi iradeniz ile tarafımızla paylaşmanız ile mümkün olacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, birimler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Ayrıca, Kişisel verileriniz, Türkiye İzcilik Federasyonunun sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek KVKK’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 5. ve “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına göre işlenebilecektir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereğince verilerin otomatik ya da otomatik olmayan yollarla kaydedilmesi, işlenmesi, tasniflenmesi, açıklanması, aktarılması, anonim hale getirilmesi ve devredilmesidir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASININ YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi sürdürmek amacıyla ve mevzuata ayrıca federasyon politikalarına uyumun sağlanabilmesi sebebine dayanılarak elektronik ortamda veya sözlü veya yazılı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 5. ve “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Bilgilendirme Metninde detaylı şekilde belirtilmiş amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir;

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, başvurularınızı yazılı olarak Türkiye İzcilik Federasyonu adresine, kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir ya da noter kanalıyla ya da iadeli taahhütlü mektupla gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır ve sonuç yazılı olarak ya da elektronik ortamda tarafınıza bildirilecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, tarafınızdan Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilerek alınacaktır.

GÜVENLİK

Türkiye İzcilik Federasyonu, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye İzcilik Federasyonu verileri kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye, silinmeye karşı korumak için makul seviyede gereken önlemleri almaktadır. Yine bu kapsamda, verileriniz, transfer edilebilecekleri Amerika (Amerika Birleşik Devletleri de dahil), Avrupa, Asya ve/veya diğer yerlerdeki güvenli fiziksel alanlarda ve/veya sunucularda saklanabilecektir.

MADDELER

Federasyon ile kişisel verilerini paylaşan İzci/Lider/İzcilik Gönüllüsü/Personel/Yönetici, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Maliye ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından istenen belgelerde yer alan bilgilerin doldurulması amacıyla kimlik kartında yer alan verileri kendi özgür iradesiyle ve rızasıyla Federasyona vermiştir.

İzci/Lider/İzcilik Gönüllüsü/Personel/Yönetici,

Özgeçmiş Bilgisini (CV)
T.C. kimlik numarasını,
Cep telefon numarasını,
E-mail adresini,
Adres bilgilerini,
Aile bilgisini,
Eğitim durumunu,
Sabıka Kaydını,
Banka hesap numaralarını
Fotoğrafını,
Kendi özgür iradesiyle ve rızasıyla kanuni amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere Federasyon’a vermiştir.

İzci/Lider/İzcilik Gönüllüsü/Personel/Yönetici

İşin gerekleri açısından Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından şimdi veya daha sonra istenecek diğer özel bilgileri Federasyona kendi özgür iradesiyle ve rızasıyla verecektir. Verilerinin doğruluğu ve güncelliğinden İzci/Lider/İzcilik Gönüllüsü/Personel/Yönetici sorumlu olacaktır.

İzci/Lider/İzcilik Gönüllüsü/Personel/Yönetici, kişisel verilerinde daha sonra meydana gelecek değişiklikleri Federasyona kendi özgür iradesiyle ve rızasıyla bildirecektir. Verilerinin doğruluğu ve güncelliğinden İzci/Lider/İzcilik Gönüllüsü/Personel/Yönetici sorumlu olacaktır.

Federasyon, İzci/Lider/İzcilik Gönüllüsü/Personel/Yönetici ‘ye ait, Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, dini, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, sabıka kaydı ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler vb. özel nitelikli kişisel verileri üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır. Söz konusu özel nitelikli veriler işçinin rızası alınmak suretiyle otomatik ya da otomatik olmayan yollarla işlenebilecektir.

Federasyon, iş bu sözleşmede yazılı kişisel verileri;
Veri Sorumlusu,
SGK yetkilileri,
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı,
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yetkilileri,
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri,
TÜİK yetkilileri,
Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları yetkilileri,
Teknokent Firması yetkilileri
BES firmaları,
Federasyon işyerinde çalışmakta olan insan kaynakları yetkileri,
Federasyon muhasebe işlerine bakan yetkilileri (Meslek Mensupları) dışında üçüncü şahıslara vermeyecektir ve işlemeyecektir.

Federasyon; İzci/Lider/İzcilik Gönüllüsü/Personel/Yönetici ‘ye ait verileri,
– kağıt ortamında,
– elektronik ortamda,
– elektronik araçlarda (harddisk, flash bellek, CD, DVD vb.),
– sanal ortamlarda (internet, bulut sistemleri),
bulundurabilir, depolayabilir, işleyebilir.

Federasyon; İzci/Lider/İzcilik Gönüllüsü/Personel/Yönetici ’ye ait söz konusu verilerin güvenli ortamlarda saklanması için idari, teknik ve hukuki önlemleri alacaktır. Yine söz konusu verilerin üçüncü şahısların ele geçirmesinden sorumlu olacaktır. İzci/Lider/İzcilik Gönüllüsü/Personel/Yönetici ’ye ait kişisel veriler hukuka uygun ve meşru amaçlar doğrultusunda otomatik ya da otomatik olmayan yollarla işlenecektir. İzci/Lider/İzcilik Gönüllüsü/Personel/Yönetici ’nin aleyhine haksızlığa yol açacak şekilde kullanılmayacaktır.

İzci/Lider/İzcilik Gönüllüsü/Personel/Yönetici, tüm maddelerde geçen kişisel verilerinin otomatik ya da otomatik olmayan yollarla kaydedilmesine, işlenmesine, tasniflenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, anonim hale getirilmesi ve devredilmesine kendi özgür iradesiyle ve rızasıyla onay vermiş ve kabul etmiştir.

Kişisel verilerinizin işlenmesindeki amaç sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilmiştir;
· Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
· Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından hizmetlerden tarafınızı faydalandırmak için gerekli çalışmaları yapabilmek,
·Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından ilgili mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen faaliyetleri yerine getirebilmek,
· Türkiye İzcilik Federasyonu ile ilişkisi içerisinde olan tüm gerçek kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini temin edebilmek,
· Türkiye İzcilik Federasyonu politikalarını belirleyebilmek ve uygulayabilmek,

KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZA SÜRESİ

Türkiye İzcilik Federasyonu kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Gelecekte kullanma ihtimali ile Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır.


Bilgilerinize sunulur.

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanlığı